เปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วไม่ขึ้นหน้าจอสำหรับ Login พิมพ์

  • 4

หากลูกค้าเปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วไม่ขึ้นหน้าจอสำหรับ Login ดังรูปด้านล่างนี้

 

รูปตัวอย่าง หน้าจอ Login เข้า Control Panel

plesk login page

 

สาเหตุอาจเป็นได้ดังนี้

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่ได้ connect กับระบบ Internet ตรวจสอบโดยเปิดหน้าเว็บอื่นๆ หากเปิดหน้าเว็บอื่นได้ โปรดตรวจสอบข้อถัดไป

2) เครื่องของลูกค้าเปิดใช้ firewall และไม่ไ้ด้กำหนดให้ connect ไปที่ port 8443 ได้ ซึ่งการเข้าใช้งาน Control Panel ต้องผ่าน port ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องกำหนด firewall ให้สามารถเชื่อมต่อกับ port 8443 ได้ หรือ

3) หากใช้คอมพิวเตอร์ใน office ของบริษัท หรือในที่อื่นๆ ที่ต้องผ่าน gateway router โปรดตรวจสอบว่า router ตัวนั้นไม่ได้ block port 8443 โดยแจ้งผู้ดูแลระบบของ office ของลูกค้าให้ตรวจสอบให้

 


Was this answer helpful?

« Back