หน้าเว็บ Control Panel ไม่ขึ้นให้ Login และไม่ขึ้น Certificate Error ด้วย พิมพ์

  • 1

หากลูกค้าเปิดหน้าเว็บ Plesk Control Panel แล้วหน้าจอขึ้นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากแบบฟอร์มให้ Login หรือ Certificate Error สาเหตุอาจเป็นได้ดังนี้

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบได้โดยเปิดหน้าเว็บอื่นๆ หากเปิดหน้าเว็บอื่นได้ โปรดตรวจสอบข้อถัดไป

2) เนื่องจากการเข้าใช้งาน Plesk Control Panel จะต้องเข้าผ่าน Port หมายเลข 8443 แต่หากเครื่องของลูกค้ามีการใช้งานโปรแกรม Firewall หรือ Internet Security (อาจเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับ Antivirus) จะต้องกำหนดให้โปรแกรมดังกล่าว อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อไปยัง port 8443 ได้

3) หากใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตในออฟฟิศของบริษัทหรือในที่ใด ๆ ก็ตาม ที่ต้องผ่าน Gateway Router โปรดตรวจสอบว่า Router ตัวนั้นไม่ได้บล็อค Port หมายเลข 8443 โดยแจ้งผู้ดูแลระบบของออฟฟิศของลูกค้าให้ดำเนินการตรวจสอบให้


Was this answer helpful?

« Back