หน้าเว็บ Control Panel ไม่ขึ้นให้ Login และไม่ขึ้น Certificate Error ด้วย พิมพ์

  • 1

หากลูกค้าเปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วขึ้นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากแบบฟอร์มให้ Login หรือ Certificate Error สาเหตุอาจเป็นได้ดังนี้

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่ได้เชื่อมต่อกับ Internet ตรวจสอบโดยเปิดหน้าเว็บอื่นๆ หากเปิดหน้าเว็บอื่นได้ โปรดตรวจสอบข้อถัดไป

2) เครื่องของลูกค้ามีการเปิดใช้โปรแกรม Firewall และไม่ได้อนุญาตให้เชื่อมต่อไปยัง port 8443 ได้ ซึ่งการเข้าใช้งาน Control Panel ต้องผ่าน port 8443 เท่านั้น ลูกค้าจะต้องกำหนด Firewall ให้สามารถเชื่อมต่อกับ port 8443 ได้ หรือ

3) หากใช้คอมพิวเตอร์ใน office ของบริษัท หรือในที่อื่นๆ ที่ต้องผ่าน gateway router โปรดตรวจสอบว่า router ตัวนั้นไม่ได้ block port 8443 โดยแจ้งผู้ดูแลระบบของ office ของลูกค้าให้ตรวจสอบให้

Was this answer helpful?

« Back